o2.pl - Portal internetowy

E-mail 20GB
Pudelek.pl - plotki, zdjęcia, sensacje
Pudelek
Wrzuta.pl - video, muzyka, mp3
Wideo+mp3

Regulamin korzystania z serwisu randki.o2.pl

 1. Postanowienia ogólne

  Administratorem serwisu randki.o2.pl jest o2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl/.

  Administrator serwisu randki.o2.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu o2.

  Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

  Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

  1. użytkownik - osoba korzystająca z serwisu randki.o2.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu randki.o2.pl, o2 zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.
  2. serwis randki.o2.pl (serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie randki.o2.pl, składających się na serwis randki.o2.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.randki.o2.pl/, umożliwiający między innymi nawiązywanie kontaktów między użytkownikami.
  3. plik - zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu.
  4. serwery o2 - serwery o2, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis randki.o2.pl.
  5. logowanie do serwisu randki.o2.pl - w celu zalogowania się na stronie randki.o2.pl konieczne jest dokonanie uprzedniej rejestracji konta poczty elektronicznej w serwisie o2.pl lub komunikatorze Tlen.pl zgodnie z REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ w domenach: o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl Z USŁUGI POCZTY PROKONTO W DOMENIE ORAZ KOMUNIKATORA TLEN.PL - USŁUG BEZPŁATNIE OFEROWANYCH PRZEZ o2 Sp. z o.o. w Warszawie. Użytkownik jest zobowiązany do podania loginu i hasła wykorzystywanego do logowania się do konta poczty elektronicznej o2 lub też do komunikatora Tlen.pl. Użytkownik aktywnego profilu może zawsze, w czasie dostępności serwisu randki.o2.pl, dokonać aktualizacji danych podawanych podczas zakładania profilu użytkownika w serwisie randki.o2.pl, poprzez zalogowanie się do profilu użytkownika i zmianę danych w zakładce "Edycja mojego profilu". Hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto poczty elektronicznej w serwisie o2.pl lub do Komunikatora Tlen.pl, zgodnie z dostępną funkcjonalnością.
  6. profil użytkownika - miejsce w serwisie randki.o2.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu randki.o2.pl. Uzupełnienie przez użytkownika w zakładce "Edycja mojego profilu" pól oznaczonych jako obowiązkowe tzn. pseudonim, rok urodzenia, miejscowość, płeć, orientacja seksualna, informacje o mnie, ma charakter obowiązkowy i jest warunkiem pełnego korzystania z dostępnej funkcjonalności serwisu. Profil może jedynie utworzyć użytkownik będący zarejestrowanym użytkownikiem poczty elektronicznej w serwisie o2.pl lub też Komunikatora Tlen.pl. Dany użytkownik może założyć tylko jeden profil.
 2. Zasady korzystania z serwisu randki.o2.pl

  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu randki.o2.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne nawiązywanie kontaktów między użytkownikami, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności o2. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu randki.o2.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. W celu zalogowania się na stronie randki.o2.pl konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej w serwisie o2.pl lub też konta w Komunikatorze Tlen.pl.
  3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Wszelkie prawa do serwisu randki.o2.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa o2 przysługują jedynie w zakresie określonym w Regulaminie) przysługują o2.
  5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu randki.o2.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
   1. przeglądać treści zamieszczone w serwisie, w tym profile użytkowników umieszczone w serwisie,
   2. zakładać profil użytkownika zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu,
   3. komunikować się z wybranymi użytkownikami serwisu,
   4. zamieszczać w serwisie wpisy, pliki, komentarze lub inne treści zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu,
   5. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu randki.o2.pl.
  6. Warunkiem korzystania z serwisu randki.o2.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu randki.o2.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Jednocześnie użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na przetwarzane przez o2 danych osobowych użytkownika zamieszczonych w trakcie korzystania z serwisu randki.o2.pl. Korzystanie przez użytkownika z serwisu randki.o2.pl polegające na tworzeniu w serwisie określonego profilu użytkownika, umieszczaniu wpisów, plików, komentarzy lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do utworzenia danego profilu jak i do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie randki.o2.pl.. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
  7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu randki.o2.pl jest o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A. o2 przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. o2 przetwarza dane zamieszczane przez użytkownika w zakładce "Edycja mojego profilu" oznaczone jako obowiązkowe tzn. pseudonim, rok urodzenia, miejscowość, płeć, orientacja seksualna, informacje o mnie, jak również inne jego dane dobrowolnie podane przez użytkownika.
  8. Każdy użytkownik posiadający profil w serwisie randki.o2.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez o2, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie profilu użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia profilu użytkownika). Po zakończeniu z korzystania z serwisu randki.o2.pl o2 zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu m.in. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu randki.o2.pl. W przypadku złożenia dyspozycji usunięcia profilu przez użytkownika o2 zastrzega sobie prawo do żądania danych potwierdzających tożsamość użytkownika serwisu randki.o2.pl (w szczególności kserokopii dokumentu tożsamości).
  9. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach serwisu randki.o2.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  10. Aktywowanie profilu przez użytkownika w ramach serwisu randki.o2.pl jest równoznaczne z tym, iż użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich upublicznienie w ramach serwisu randki.o2.pl jak również potwierdza autentyczność danych podanych w zakładce "Edycja mojego profilu".
  11. Korzystanie z udostępnianych w serwisie randki.o2.pl danych użytkowników w celach innych niż związane z dostępną funkcjonalnością serwisu, w szczególności ich gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie jest zabronione. o2 nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
  12. Za skutki działań użytkownika polegających na tworzeniu w serwisie określonego profilu, umieszczaniu wpisów, plików, komentarzy lub innych treści w serwisie randki.o2.pl, a także za skutki udzielenia o2, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez o2 z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec o2 z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wpisów, plików, komentarzy lub innych treści w serwisie randki.o2 lub z tytułu udzielenia o2, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez o2 z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie o2 lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.
  13. Użytkownik korzystając w serwisu randki.o2.pl poprzez tworzenie określonych profili, umieszczanie konkretnych wpisów, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do udzielenia o2 określonych w Regulaminie zgód, a wykonanie tych praw przez o2 zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
  14. Z tytułu korzystania z serwisu randki.o2.pl o2 nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu randki.o2.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
  15. Z serwisu randki.o2.pl użytkownicy mogą korzystać po aktywacji profilu w serwisie lub bez jego aktywowania. o2 różnicuje funkcjonalność serwisu randki.o2.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy aktywowali profil na stronie serwisu randki.o2.pl czy też nie. Użytkownicy, którzy nie aktywowali profilu w serwisie randki.o2.pl, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu randki.o2.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego zarezerwowanego dla nich pseudonimu). Użytkownicy, którzy aktywowali profil w serwisie randki.o2.pl mogą przeglądać zasoby serwisu randki.o2.pl, zakładać profile użytkownika, zamieszczać pliki, komentarze lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu randki.o2.pl, jako użytkownicy posiadający stałe zarezerwowane dla nich oznaczenie. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem posiadającym aktywny profil w serwisie.
  16. Zarówno podanie danych koniecznych w zakładce "Edycja mojego profilu" jak i korzystanie z usługi serwisu randki.o2.pl są dobrowolne.
  17. Po dokonaniu aktywacji profilu w serwisie, użytkownik może w każdej chwili usunąć swój profil w serwisie randki.o2.pl, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia profilu (zakładka "Chcesz usunąć swój profil z randki.o2.pl? Kliknij tutaj!"). Po złożeniu dyspozycji usunięcia profilu zostanie usunięty cały profil jak również zamieszczone wpisy, pliki, komentarze lub inne treści, bez możliwości jego późniejszego odtworzenia.
  18. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym o2 zastrzega możliwość opóźnień.
  19. Użytkownik aktywując profil w serwisie randki.o2.pl wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji o2 lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem o2) oraz informacji dotyczących produktów lub usług o2 jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem o2).
  20. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego profilu jest jego użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się w serwisie randki.o2.pl. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do danego profilu. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem profilu użytkownika.
  21. Z profilu może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik - założyciel profilu).
  22. Każdy użytkownik serwisu randki.o2.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   1. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody o2.pl), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie randki.o2.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
   2. podszywanie się pod inne osoby,
   3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie randki.o2.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
   5. umieszczanie plików (w szczególności zdjęć) o charakterze pornograficznym, drastycznym, zawierającym elementy przemocy,
   6. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy o2.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych o2.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na profile innych użytkowników itp.
  23. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego profilu lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio profilu lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 22 a-f Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez o2 wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze plików, komentarzy lub innych treści lub z innych powodów określonych przez przepisy prawa lub Regulamin, w oparciu o które o2 ma prawo usunąć profil lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego o2 jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  24. o2 zastrzega sobie prawo usunięcia wiadomości przesłanych do użytkownika w serwisie randki.o2.pl, z przyczyn innych niż określone w pkt. 23 Regulaminu w przypadku, gdy przedmiotowe wiadomości są starsze niż 365 dni. o2 zastrzega sobie również prawo do usunięcia profilu użytkownika wraz z wszystkimi wiadomościami otrzymanymi przez tego użytkownika w przypadku, gdy w okresie 365 następujących po sobie dni nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na ten profil użytkownika w serwisie randki.o2.pl.
  25. o2.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis randki.o2.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu randki.o2.pl, o2 nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu randki.o2.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
  26. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu randki.o2.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, o2.pl powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu randki.o2.pl (http://www.randki.o2.pl/) stosowną informację.
  27. o2.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu randki.o2.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@onas.o2.pl.
  28. W ramach serwisu randki.o2.pl użytkownik po uzyskaniu informacji , że dany profil narusza prawo, regulamin, dobre obyczaje, normy współżycia społecznego może zgłosić takie naruszenie klikając odpowiednią opcję (zakładka "Profil narusza regulamin? Kliknij, żeby to zgłosić"). o2 udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@onas.o2.pl).
  29. o2 oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu randki.o2.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie o2 oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu randki.o2.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@onas.o2.pl. o2 do korzystania z Internetu, w tym serwisu randki.o2.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, o2 zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
  30. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z serwisu randki.o2.pl są dostępne na stronie http://www.randki.o2.pl/, w szczególności w zakładce "Pomoc".
  31. o2 w celu poprawiania jakości serwisu randki.o2.pl o2 zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu randki.o2.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  32. W ramach przewidzianej dla serwisu randki.o2.pl funkcjonalności o2 przewiduje grupowanie profili użytkowników przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach np. ze względu na miejsce zamieszkania, ze względu na wiek użytkownika. Użytkownik tworząc swój profil i zamieszczając w nim pliki, komentarze lub inne treści jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych tam treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis randki.o2.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu randki.o2.pl.
  33. o2 nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach o2. Dane mogą być usunięte przez o2 na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez o2 prowadzenia serwisu randki.o2.pl. z przyczyn określonych w Regulaminie. o2 zastrzega sobie również prawo niepublikowania określonych profili, plików, komentarzy lub innych treści, w szczególności w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez o2 prowadzenia serwisu. Z tego powodu o2 odradza umieszczanie treści w serwisie randki.o2.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność o2 wyraźnie lub zezwalających o2 na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność o2 za takie działania, o2 nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu randki.o2.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie randki.o2.pl, w tym w szczególności komentarze, pliki, i szkody wynikłe z tego tytułu,
   3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu randki.o2.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
   4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych profilu użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od o2,
   5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego profilu użytkownika lub dowolnego komentarza, pliku lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,
   6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu randki.o2.pl, o2 w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu randki.o2.pl wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których o2 nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; o2 deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu randki.o2.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
  34. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu randki.o2.pl należy zgłaszać przy pomocy formularza (http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne) lub pisemnie na adres: o2 Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.
  35. o2 oświadcza, iż wszystkie profile użytkowników, jak również pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie randki.o2.pl są rejestrowane przez o2, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. o2 oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do o2 odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, o2 udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu randki.o2.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu randki.o2.pl, przy czym o2 działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi o2 do przekazania takich danych.
  36. o2 oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis randki.o2.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu randki.o2.pl.
  37. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności pliki, komentarze) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez o2 lub inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.
  38. Użytkownik zakładając profil zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu randki.o2.pl upublicznia swoje dane (w szczególności dane kontaktowe) w serwisie, w zakresie samodzielnie przez siebie określonym. Użytkownik edytując profil każdorazowo może decydować o zakresie udostępnionych w serwisie danych (w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu).
  39. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.randki.o2.pl/regulamin/.
  40. o2 zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie o2 poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie randki.o2.pl obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu randki.o2.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  41. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa o2 sp. z o.o. zamierza z dniem 30.11.2011 r.. przenieść ogół praw i obowiązków Grupy o2 sp. z o.o. względem użytkownika na o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O powyższej zmianie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie serwisu. Odpowiedni komunikat zostanie również wyświetlony użytkownikowi po zalogowaniu się do konta. W ramach tego komunikatu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższą zmianę, zaś w przypadku nie wyrażenia takiej zgody użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych mu na podstawie Regulaminu w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wyświetlenia tego komunikatu, poprzez usunięcie konta. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przeniesienie ogółu obowiązków Grupy o2 sp. z o.o. względem użytkownika na o2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
© 1999-2019 o2 wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza aceptację Regulaminu.
O firmie - Reklama w o2.pl i Tlen.pl - Kontakt Randki